Adatkezelés // Süti (cookie) szabályzat

Bevezetés

Az E-Kart Ring Gokartpálya és Szabadidőközpont (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatásnak.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az oldal célja a Szolgáltató végfelhasználó ügyfeleinek gokart és egyéb szolgáltatás szervezése. Erre tekintettel a Szolgáltató az üzemeltetéssel kapcsolatban elsődlegesen a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatokat tart nyilván.

A Felhasználó a honlap (ekart.hu) használatával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Adatkezelő jogosult jelen Tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A Tájékoztató módosításai a közzététellel lépnek hatályba.

A Szabályzatban használt fogalmak, meghatározások

 • Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható);
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az Adatkezelőre, adatfeldolgozókra vonatkozó adatok

Az Adatkezelő:

 • neve:  Willisits Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
 • adószáma: 14929852-2-41
 • székhelye: 1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17..
 • képviseli: Willisits Vilmos
 • e-mail címe: info@ekart.hu
 • weboldala(i): https://ekart.hu

Adatfeldolgozók:

1)   IT szolgáltató, rendszergazda:

 • neve: MediaArt Online Megoldások Kft.
 • adószáma: 23395383-2-08
 • képviseli: Kovács László
 • székhelye: 9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz. 2.
 • weboldala: https://mediaart.hu/
 • az általa végzett művelet: weboldalhoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás, személyes adatok tárolása.

2)   Könyvelő, bérszámfejtő

 • neve: Szabó és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló Bt.
 • adószáma: 23624854-2-11
 • képviseli: Szabó Lajosné
 • székhelye: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 43.
 • az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok és a munka törvénykönyve szerinti bérfizetési adminisztráció ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

3)   Számlázási szolgáltató

 • neve: KBOSS.hu Kft.
 • weboldala: https://www.szamlazz.hu/
 • adószáma: 13421739-2-41
 • székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • e-mail címe: info@szamlazz.hu
 • az általa végzett művelet: számlák kiállítása.

Alapelvek

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

 1. Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.

Az egyes adatkezelési célok és ezek feltételrendszere

Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

Gokartozás céljára történő időpont foglalás rögzítése

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintettek a szolgálatás igénybevételének időpontját előzetesen lefoglalják, ezzel biztosítva, hogy az általuk választott időpontban a szolgáltatást igénybe vehessék.

 • Az adatkezelés célja: Felhasználók azonosítása, belépési jogosultságuk vizsgálata.
 • Az adatkezelés jogalapja: Olyan szerződés létrehozatala, amelyben az érintett az egyik fél.
 • A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő munkavállalói.
 • A kezelt adatok köre és célja: név (vezetéknév, keresztnév) – azonosítás; számlázási cím – azonosítás; számlaszám – azonosítás a foglaló beérkezésekor, telefonszám – kapcsolattartás.
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe veszi a pályafoglalást.
 • Az adatkezelés időtartama: A foglalást követő 5 évig.

Szerződő ügyfél adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ és támogatás nyújtása, valamint kapcsolattartás a szerződés előkészítése fenntartása, teljesítése és megfelelő megszüntetése érdekében. Pl. ajánlatkérés, ajánlatadás, egyeztetés az ajánlat alapján, az ajánlat elfogadása

 • Az adatkezelés jogalapja: Amennyiben az információkérés szerződés létrehozatalára, annak fenntartásával kapcsolatos kérdésre, módosítására, megszüntetésének előkészítésére irányul, az adatkezelés jogalapja a szerződés. Amennyiben az információkérés szerződésen kívüli célra vonatkozik, az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő információ adással, szerződés előkészítéssel, szerződés teljesítéssel foglalkozó munkavállalói.
 • A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; e-mail cím – kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás; telefonszám – kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás; kérdés/kérés tartalma – a válaszadás input adata.
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől szerződéshez kapcsolódó információt/ajánlatot kér személyes adatainak megadásával, valamint minden természetes személy, akivel az Adatkezelő szerződést köt, akár írásban, akár ráutaló magatartással.
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződés fennállásáig, illetőleg annak megszűnését követően az adatkezelő jogos érdeke alapján a szerződésből fakadó jogok elévüléséig, valamint a számviteli szabályok szerinti iratmegőrzési idő leteltéig.

Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőire vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelőnek a jogi személy partnere által kijelölt személyekkel történő együttműködése, valamint a velük való általános üzleti kapcsolattartás.

 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke a felek közti szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében.
 • A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelőnek és a szerződéses partnernek a szerződés teljesítésében eljáró munkavállalói.
 • A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; e-mail cím – kapcsolattartás; telefonszám – kapcsolattartás.
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit az Adatkezelő és az Adatkezelővel szerződött jogi személy a szerződés teljesítésére képviselőként, kapcsolattartóként, eljáróként kijelölt.
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződés, illetve az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig.

Versenyszervezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintettek a meghirdetett versenyre jelentkezve, benevezve részt vegyenek azon.

 • Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő versenyszervezői szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés szabályos keretek kötött történő elvégzése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Olyan szerződés létrehozatala, amelyben az érintett az egyik fél, a becsült testtömeg megadása kapcsán az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő munkavállalói.
 • A kezelt adatok köre és célja: név – azonosítás; becsült testtömeg – a futamba soroláshoz szükséges adat; e-mail cím – a nevezés visszaigazolása, a versennyel kapcsolatos tájékoztatás megadása.
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki versenyre jelentkezik.
 • Az adatkezelés időtartama: A versenyt követő 5 évig.

Gokart tábor és szakkör szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett, mint szülő/gondviselő a gyermeke számára az Adatkezelő gokart tábor szervezői szolgáltatását igényelje és annak elfogadását követően a gyermek részt vegyen azon.

 • Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő gokart tábor szervezői szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés szabályos keretek kötött történő elvégzése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Olyan szerződés létrehozatala, amelyben az érintett az egyik fél.
 • A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő munkavállalói.
 • A kezelt adatok köre és célja: Szülő/gondviselő neve – azonosítás; Gyermek neve – azonosítás; Gyermek születési éve, hónapja, napja – azonosítás; e-mail cím – a jelentkezés visszaigazolása, kapcsolattartás; Lakcím – a gyermek szükség esetén történő hazaszállítása; telefonszám – kapcsolattartás; Gokart-tapasztalat – az esetleges csoportba sorolás szempontja; Időpont – azonosítás több tábori időpont esetén;
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a gokart táborba vagy szakkörre jelentkezik.
 • Az adatkezelés időtartama: A tábort követő 5 évig.

Ügyfélszolgálati tevékenység személyesen, telefonon, e-mailen keresztül

Az Adatkezelő ügyfélszolgálati jellegű tevékenységet végez személyesen, telefonon, e-mailen keresztül. Amennyiben ezek során az érintett minden kérdése kapcsán megfelelő szolgáltatást kap, és az érintett személyes adatait nem rögzítik, nem történik adatkezelés. Amennyiben a szolgáltatás csak az érintett visszahívása vagy e-mailen történő információ adás révén valósulhat meg és az általa megadott adatokat az Adatkezelő papír alapú hívásnaplóba vagy elektronikus felületen rögzíti, az adatkezelés megvalósul.

 • Az adatkezelés célja: Az érintettek számára személyesen, telefonon, e-mailen keresztül nyújtott információszolgáltatás teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha az érintett a visszahíváshoz szükséges adatait megadja az Adatkezelőnek, valamint, ha e-mailen keresztül fordul az Adatkezelőhöz.
 • A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő információ adással foglalkozó munkavállalói.
 • A kezelt adatok köre: név – azonosítás; telefonszám – kapcsolattartás; e-mail cím – kapcsolattartás; dátum, óra, perc – azonosítás.
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki személyesen, telefonon, e-mailen keresztül az Adatkezelő ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó munkavállalóival kapcsolatba lép.
 • Az adatkezelés időtartama: A válaszadás napjától számított 3 hónapig.

Kedvezménykuponhoz vagy utalványhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintettek a szolgálatás igénybevételére használható ajándékutalványt vásároljanak, illetve az Adatkezelő az általa meghatározott volumenű szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódóan kedvezményt nyújtson kupon formájában.

 • Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételét támogató eszközhöz kapcsolódó adatkezelés szabályos keretek kötött történő elvégzése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő munkavállalói.
 • A kezelt adatok köre és célja: név (keresztnév) – azonosítás; e-mail cím – azonosítás, a kupon eljuttatása az érintetthez; postai cím – azonosítás, a kupon eljuttatása az érintetthez
 • Az adatkezelés időtartama: A kupon igénylését követő 5 évig.

A személyes adatok különös kategóriáiba (ilyen a: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat) tartozó adatot – a munkaviszony esetén jogszabály által előírt egyes adatokat, valamint az Adatkezelő szolgáltatásának igénybe vételével összefüggésben az érintett által lényegesnek tartott és hozzájárulása alapján megadott egészségügyi adatokat kivéve – az Adatkezelő nem kér és nem kezel.

A kivételeken túl a bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott ilyen adatot az Adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen adat az Adatkezelő tudta nélkül került az Adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszeréből.

Adatok kezelése

Az Adatkezelő honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

 1. Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza.
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához.
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról.
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetben ad ki adatot harmadik személynek:

 • Hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
 • A fentben meghatározott eseten kívül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek.
 1. Adatok fizikai tárolása

Az adatok kezelése és feldolgozása, valamint az adatok biztonsági mentése Magyarország területén történik.

 1. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az elektronikus formában, fájlban, felhőben tárolt adatokhoz való hozzáférés biztonsága érdekében az Adatkezelő kellő biztonságot adó, erős jelszavas védelmet alakít ki és azt kellő gyakorisággal frissíti.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja.

A tevékenység végzése közben is észszerű eszközökkel gondoskodni kell a papír adathordozókon tárolt adatok más számára megismerhetetlenné tételéről (pl. fedlap, dosszié használatával, a dokumentum összehajtásával stb.).

Az Adatkezelő rendszeres oktatással gondoskodik az adatbiztonság kialakításához és fenntartásához szükséges humán tényező magas szinten tartásáról. Az oktatás révén a jó gyakorlatok kialakításával kell az adatbiztonság kérdését a mindennapi rutin részévé tenni. (Pl. személyes adatokat tartalmazó laptopot, telefont a felhasználó nem hagyhat gépjárműben, azokat nem hagyhatja őrizetlenül, stb.)

Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat.
 2. Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.).
 3. Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését.
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
 • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
 • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
 • az adatkezelés jogellenes
 • jogi kötelezettség előírja a törlést
 • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor.
 1. Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat, ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább.
 2. Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása.
 3. Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja.
 4. Visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az info@ekart.hu e-mail címen küldheti meg írásban. Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e. Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Amennyiben az érintett személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Süti (cookie) szabályzat

Mi az a süti vagy más néven cookie?

A sütin (cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik hasznosak, mert engedélyezik a weboldalnak, hogy felismerje a felhasználó eszközt, és ezáltal egy hatékonyabb, személyre szabott felhasználói élményt nyújtson.

Milyen fajta sütit (cookie-t) használunk?

Az E-kart Ring honlapjain az úgynevezett elsődleges sütiket (first-party cookies) és a harmadik féltől származó sütiket (third-party cookies) használjuk.

Az első féltől származó sütiket az E-kart Ring weboldalainak megtekintésekor használ, ilyenek a technikai, munkamenet (session), állandó (persistent) és funkcionális (functional) sütik:

A technikai sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön. Ezek teszik  lehetővé  a weboldal különböző részei közötti navigálást és bizonyos funkciók használatát.

A munkamenet sütik ideiglenes sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy a böngészés során gyorsan és egyszerűen navigálhasson a webhelyen.

Az állandó sütik meghaladják egy-egy böngészés idejét, és a munkamenet után egy megszabott ideig a böngészőben maradnak (hacsak nem töröli a sütiket).

A funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik) Ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhatunk Önnek.

Harmadik féltől származó sütik adatait az E-kart Ring nem használja.

Teljesítmény sütik (Piwik): névtelen és összesített információkat gyűjtenek az Ön online viselkedéséről (például a böngésző típusát, az Internet Protocol (IP) címet, az alkalmazott operációs rendszert, a weboldal domainjét, amelyet meglátogat, akkor is ha az oldalt letiltja, a weboldal látogatásának dátumát és időpontját stb.) statisztikai célokra és látogatói profilok létrehozására.

Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását, és ezért nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt. Weboldalunk tartalmazhat linkeket más olyan weboldalakra, amelyek nem az E-kart Ring tulajdonában vannak / nem az E-kart Ring kezeli (harmadik féltől származó tartalmak, linkek és plug-inek). Az E-kart Ring nem felelős ezen webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért.

Hogyan adhatja beleegyezését?

A weboldalunk első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. Ha bezárja a bannert, vagy folytatja látogatását honlapunkon, Ön beleegyezik a sütik irányelvben meghatározott használatával, hacsak nem módosította a böngésző beállításait úgy, hogy az elutasítsa a sütiket (lásd alább), vagy ha nem kattintott a "Elutasít" gombra.

Hogyan utasítsuk el a cookie-kat?

A beleegyezését bármikor visszavonhatja a süti bannerében a "Elutasít" gombra kattintva, vagy törölheti a sütiket az internetböngésző beállításával.
Ezeket a beállításokat rendszerint az internetböngésző "Beállítások" menüpontjában találja. A beállítások megértéséhez a következő linkek hasznosak lehetnek (vagy bővebb információ az internet böngésző "Súgó" menüpontjában található):

Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok részleges vagy teljes kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa. A beállítások bármikor módosíthatók.